Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a pravidla společnosti Easy Wedding s.r.o., se sídlem: Brno, V Aleji 288/25, PSČ 620 00, IČO: 24685542 a společnosti Easy Wedding Service s.r.o., se sídlem: Brno, V Aleji 288/25, PSČ 620 00, IČO:08971714  (dále jen dodavatel) 

o zajištění svatby/obřadu, společenské akce, firemního večírku nebo akce podobného charakteru, poskytnutí dekorativních služeb, či odborné konzultace, zápůjčka dekorací a nábytku (dále služby akce)

Dodavatel se zavazuje objednateli (klient, zákazník) poskytnout a obstarat služby a dodávky související se charakterem objednané akce dle specifikované objednávky v rozsahu a za podmínek stanovených těmito podmínkami a objednatel se zavazuje poskytnuté a obstarané služby a dodávky odebrat a zaplatit cenu poskytnutých a obstaraných služeb a dodávek za podmínek níže stanovených. Objednatel se zavazuje poskytnout dodavateli potřebnou součinnost.

Cena služeb a dodávek akce vychází z nabídky dodavatele. V této ceně je zahrnuta cena dodávek a služeb včetně všech specifikovaných poplatků. V této ceně není zahrnuta cena dodávek a služeb výslovně neuvedených v podmínkách dodavatele, tj. cena dodávek a/nebo služeb, které si objednatel objedná nad rámec.

Při zajišťování služeb svatebního/event koordinátora je dohodnutá osoba. Případné reklamace dodávek a/nebo služeb nebo upozornění na nedostatky v poskytovaných službách je objednatel povinen uplatnit v den konání akce u tohoto koordinátora, aby mohla být sjednána náprava a v takovém případě bude oběma stranami sepsán a podepsán patřičný zápis. Obě strany výslovně sjednávají, že k případným reklamacím uplatněným po termínu dle předchozí věty se nepřihlíží.

Objednatel je oprávněn požádat dodavatele o provedení změn některých objednaných dodávek a/nebo služeb a/nebo subdodavatelů nejpozději do 30 dnů před termínem konání svatebního obřadu. V případě odsouhlasené změny dle předchozí věty se zálohy zaplacené objednatelem na rušené dodávky a/nebo služby a/nebo subdodavatele objednateli nevrací, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak, a objednatel je v takovém případě povinen dále zaplatit zálohy na nově sjednané dodávky a/nebo služby a/nebo subdodavatele.

Objednatel má právo kdykoliv před objednanou akcí/službou ukončit tento smluvní vztah, a to písemným odstoupením od závazné objednávky. V případě odstoupení je však objednatel povinen zaplatit dodavateli storno poplatky v souladu s odstavcem STORNO PODMÍNKY PRO OBJEDNÁVKY SVATEB, AKCÍ A SLUŽEB, SLUŽEB KOORDINÁTORŮ, ZAPŮJČENÍ DEKORACÍ.

1. Pravidla půjčovny dekorací, objednávky obřadů a služeb, úhrady, výdej a vrácení dekorací

Veškeré objednávky jsou považovány za závazné až po uhrazení stanovené zálohy a potvrzení zákazníkem (dále jen objednatel) požadovaného termínu ze strany dodavatele. Dodavatel si vyhrazuje právo objednatele telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.

Doručení každé objednávky je po odeslání potvrzeno e-mailovou zprávou, ve které má objednatel poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Tato zpráva není přijetím Vaší objednávky. 

Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně kontaktujte dodavatele.
Nájemné za dekorace je splatné nejpozději při převzetí pronajatých věcí. Objednatel odpovídá dodavateli za poškození a opotřebení dekorací jejich nesprávným užíváním.
Před osobním převzetím dekorací budou objednateli dekorace/inventář předvedeny, že jsou funkční a prosté vad, a dále bude objednavatel seznámen s pravidly pro zacházení s dekoracemi, pokud si tato vyžaduje.

V případě nevrácení, zničení či poškození dekorací a dalšího inventáře dodavatele, je objednatel povinen způsobenou škodu dodavateli nahradit, a to v plné výši hodnoty inventáře. V případě ztráty, zničení či poškození inventáře je cena stanovena za jeden kus následovně:

 - potah (roztržení mimo šev, propálení, nadměrné znečištění, které nelze chemicky odstranit) 300 Kč

- ubrus kulatý o průměru 300 cm – 1 800 Kč, 330 cm - 2 000 Kč, 270 a 280 cm - 1 500 Kč, 

- ubrus bílý hranatý – 550 Kč

- ubrus šedý hranatý – 1 000 Kč

- šifonový voál delší než 1m – 600 Kč

- krajkový voál - 450 Kč

- multon – 1.300 Kč

- mašle – 100 Kč

- za každý 4tý metr skirtovacího materiálu 2.200 Kč

- látkový ubrousek – 80 Kč

- kulatý stůl o průměru 200 cm – 4.500Kč, 150 cm a 180 cm – 3.700 Kč, 120 cm – 2.500 Kč, 80 cm – 2.000 Kč

- bistro stolek – 3.000 Kč, 

- hranatý stůl o rozměrem 180 x 80 cm – 2.300 Kč, 150 x 80 cm – 2.000 Kč, 

- židle Tiffany – 1.500 Kč, podsedák na židli - 350 Kč,  židle Louisa nebo transparentní 2 500 Kč

- bílá kožešina - 350 Kč

Další zde neuvedené položky, které budou zapůjčeny, podléhají stejným podmínkám, tzn. při ztrátě či poškození v takové míře, že výrobek bude znehodnocen, zaplatí objednatel plnou cenu zboží. Konkrétní cena položky bude dodána na vyžádání objednatele na základě cen našich subdodavatelů.

Cena poškozeného, zničeného nebo nevráceného inventáře bude objednateli vyúčtována na základě dodavatelem vystavené faktury se splatností pěti (5) pracovních dní.

Objednatel nesmí dekorace upravovat či opravovat.

V případě prodlení s vrácením dekorací je objednatel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý den prodlení.

Kauce bude objednateli vrácena po vrácení a zkontrolování dekorací.

Dodavatel je oprávněn si náhradu za ztrátu nebo poškození dekorací, smluvní pokutu nebo storno poplatek započíst oproti složené záloze.

Objednatel je povinen nahradit škodu, kterou způsobí třetí osobě, v místě akce. Tuto škodu se zavazuje zaplatit dodavateli do tří (5) pracovních dnů od jejího vyčíslení.

Osobní výdej dekorací je pouze v Brně v sídle nebo na adrese dohodnuté předem, ve dnech a hodinách stanovených v potvrzené v objednávce. Pokud objednatel zvolí možnost zaslání zboží, bude k objednávce připočteno příslušné poštovné.

Při vyzvednutí dekorací předloží objednatel: objednávku, doklad o zaplacení zálohy, kauce. Dekorace/inventář jsou vydány po uhrazení doplatku celkové částky a složení vyměřené vratné kauce. Dopravu si v případě osobního odběru objednatel zajišťuje sám.

2. Storno podmínky pro objednávky svateb, akcí služeb, služeb koordinátorů, zapůjčení dekorací

Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace termínu specifikované akce dle závazné objednávky, zapůjčení inventáře, koordinace a souvisejících služeb učiněné mezi objednatelem a dodavatelem. Storno poplatek je vyčíslen na základě celkové výše objednávky, nikoliv z výše případné zálohové platby.

Zrušení objednávky lze provést ze strany objednatele a dodavatele pouze písemně (e-mail, dopis).

V případě zrušení objednávky, u které byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy nižší než samotné storno z celkové částky, je objednatel povinen poskytovateli daný rozdíl uhradit do pěti (5) pracovních dní od zaslaného vyúčtování.

Dodavatel je oprávněn účtovat storno poplatky u objednávek za objednanou službu/akci, pronájem prostoru a zapůjčení dekorací podle níže definovaných bodů.  

Poplatek za rezervaci termínu a služeb dle objednávky je nevratný. Obě strany potvrzují, že jakékoliv částky zaplacené jako zálohové na rezervaci termínu a služeb objednatelem dodavateli se nevrací a v případě ukončení objednávky služeb/ akcí bude storno poplatek vypočítán z celkové ceny služeb a dodávek podle aktuální objednávky ke dni ukončení objednávky bez případně poskytnutých slev dodavatelem. 

 1.      Uhrazené zálohy jednotlivým subdodavatelům specifikovaným dle stanoveného rozpočtu – storno poplatky ve výši 100 %,  poplatky za rezervaci termínu a započaté práce dle dohodnuté objednávky.

2.     V případě ukončení objednávky služeb/akcí v období 180 a více kalendářních dnů před termínem konání požadované akce: 0% storno poplatek.

3.     V případě ukončení objednávky služeb/akcí v období 179 až 120 kalendářních dnů před termínem konání akce: storno poplatek ve výši 30% z celkové ceny služeb a dodávek podle aktuální závazné objednávky.

4.     V případě ukončení objednávky služeb/akcí v období 119 až 60 kalendářních dnů před termínem konání akce: storno poplatek ve výši 70% z celkové ceny služeb a dodávek podle aktuální závazné objednávky.

5.     V případě ukončení objednávky služeb/akcí v období 59 až 21 kalendářních dnů před termínem konání akce: storno poplatek ve výši 90% z celkové ceny služeb a dodávek podle aktuální závazné objednávky.

6.     V případě ukončení objednávky služeb/akcí v období 20 a méně kalendářních dnů před termínem konání akce: storno poplatek ve výši 100% z celkové ceny služeb a dodávek podle aktuální závazné objednávky. 

V případě veřejnoprávního omezení a/nebo zákazu (např. Covid apod.) se obě strany (dodavatel/odběratel) zavazují bezprostředně po termínu vyhlášení takového omezení a/nebo zákazu písemně dohodnout na vhodném a možném řešení. Dodavatel se zavazuje dostát svým závazkům podle této smlouvy v jiném vhodném termínu dle dohody smluvních stran, avšak dodavatel nemůže zaručit totožné subdodavatele a totožné dodávky, nicméně se zavazuje poskytnout náhradní plnění ve stejném rozsahu, jehož finanční náklad bude s objednatelem dohodnut předem. Dojde-li k omezení a/nebo zákazu v době, kdy nebude možné zrušit objednané dodávky a/nebo služby dle objednávky, zvláště pak dodávky podléhající zkáze (např. veškeré cukroví, zákusky, výslužky, dort, květiny a výrobky z květin, požadované výrobky odběratelem na zakázku), pak se odběratel zavazuje odebrat a uhradit objednané a potvrzuje, že v takovém případě nemá právo požadovat náhradu škody či jiné újmy. Pokud objednatel v takovém případě ukončí tuto objednávku s dodavatelem, řídí se vzájemná práva a povinnosti těchto stran těmito podmínkami na základě zde uvedených bodů závazné objednávky.

 V případě, že dodavatel poskytne či zajistí pro objednatele jakékoliv fotografické a/nebo audio-vizuální služby, smluvní strany sjednávají, že fotografie a/nebo audio-vizuální záznamy, na kterých budou zachyceni účastnící svatby, mohou být použity pro účely marketingu/reklamy dodavatele a/nebo autora díla. Objednatel je oprávněn dílo kopírovat, šířit, reprodukovat, oddělovat jeho části nebo vytvářet díla odvozená od díla a je oprávněn dílo měnit nebo modifikovat dílo bez souhlasu autora, pakliže se nedohodne autor díla a objednatel jinak. Dodavatel i autor díla je oprávněn použít k účelům své reklamy/marketingu na svých webových stránkách a na svém účtu na sociálních sítích fotografie zachycující detaily, týkající se práce dodavatele, jako je dekorace místa, prostoru, detaily květin, kytic a tomu podobné, jakožto i osoby zachycené na fotografiích /audio-vizuálním záznamu, pokud se dodavatel a objednatel nedohodnou jinak.

Tyto podmínky jsou platné od (email/dopis) odsouhlasení závazné objednávky. Závaznou objednávkou je myšlen položkový rozpočet, včetně objemu služeb a cen, obsahující také údaje o charakteru akce a objednatele. Jakékoliv změny nebo doplňky je možno učinit vždy pouze dodavatelem v této závazné objednávce po odsouhlasení odběratelem a dodavatelem. Pokud není stanoveno jinak, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. Odběratel/klient se zavazuje, že si podmínky dodavatele přečetl a plně s obsahem souhlasí, objednávka nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Ochrana osobních údajů

Dodavatel potřebuje znát některá osobní data objednatele. Respektuje soukromí objednatele, a data chrání před zneužitím. Od objednatele fyzické osoby požaduje tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou adresu trvalého pobytu, případně poštovní adresu, telefonické spojení, emailovou adresu, telefon. Pokud je objednatel právnická osoba, uvádí název, adresu sídla firmy, IČ a DIČ.

Údaje o nákupech, reklamacích a další činnosti objednatele v internetovém obchodě mají důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji. Všechna získaná data jsou chráněna před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o objednateli, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb.

Objednatel po obdržení zpracovaného rozpočtu dodavatelem hradí zálohy dle závazné objednávky a souhlasí s uvedenými obchodními podmínkami. Změny v rozpočtu/objednávce a jeho případná storna se řídí bodem 2. výše uvedených obchodních podmínek.

Smluvní vztah mezi dodavatelem a objednatelem je řešen podle paragrafu dle § 1746 odstavce 2 Občanského zákoníku a § 2430 a násl. Občanského zákoníku.

Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu znění podmínek.